Järna-assistans

Vad innebär personlig assistans?

Syftet är att du som har en omfattande funktionsnedsättning ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt med hjälp av personliga assistenter som är med dig under delar av dagen eller hela dygnet.

Assistenterna hjälper dig dels med grundläggande behov som att tvätta och klä dig, äta och kommunicera. Dels med andra personliga behov vilket kan vara fritidsaktiviteter, träning, umgås med släkt och vänner, utföra ett arbete, utöva föräldraansvar, hushållsarbete, vara delaktig i samhället och så vidare.

Det är du som väljer

Målet är att du ska kunna leva som andra. Stödet ska vara personligt utformat och du har rätt att välja vem som ska arbeta som personlig assistent. Det är du som väljer när du får stödet, hur det ska utföras och vem som ska vara arbetsgivare för assistenterna. Allt som står i LSS gäller dock för den av Försäkringskassan hanterade statliga assistansersättningen. Personlig assistans kan beviljas av kommunen eller Försäkringskassan. Kommunen finansierar dock alltid de 20 första timmarna.

Vem kan få personlig assistans?

Om du är under 65 år och har stora och varaktiga funktionshinder som gör att du behöver hjälp med dina så kallade grundläggande behov kan du ansöka om personlig assistans. Det görs då först en bedömning om du tillhör någon av personkretsarna i LSS. Om du gör det, bedöms dina grundläggande behov. De tre personkretsarna är:

– Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. (Bygger på medicinskt underlag/diagnos)

– Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom (Bygger på medicinskt underlag/diagnos)

– Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Det finns fem grundläggande behov som berättigar till personlig assistans:

– Hjälp med personlig hygien
– Måltider
– Att klä av- och på sig
– Att kommunicera med andra
– Annan hjälp som förutsätter
ingående kunskap om den funktionshindrade

Vem kan få assistansersättning?

För att få assistansersättning från Försäkringskassan ska du behöva hjälp med mer än 20 timmar per vecka med grundläggande behov. Om du bedöms ha 20 timmar eller mer beviljas du assistansersättning och prövas därefter även för andra personliga behov vilket kan vara fritidsaktiviteter/träning, umgås med släkt och vänner, utföra ett arbete, utöva föräldraansvar, hushållsarbete, vara delaktig i samhället och så vidare.

Om du tillhör en av de tre personkretsarna i LSS men inte har 20 timmars grundläggande behov per vecka kan du söka personlig assistans vid biståndsenheten i din kommun. Din inkomst eller förmögenhet påverkar inte hur många assistanstimmar du beviljas. Det finns ingen nedre åldersgräns för att få assistansersättning, däremot finns det en övre gräns på 65 år. Du får dock behålla den assistans du beviljats innan du fyllt 65 år.